Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την CROMAR και τους εργαζομένους της, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων της, των συνεργατών της και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο μαζί της αποτελούν βασική προτεραιότητα. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η CROMAR συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής «ΓΚΠΔ») καθώς και με κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Ρυθμιστικής και Εποπτικής Αρχής και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή περιστατικών κλοπής, απώλειας και διαρροής προσωπικών δεδομένων.

H παρούσα πολιτική περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από την CROMAR υπό κάθε ιδιότητα. Απευθύνεται στους πελάτες της CROMAR, στους επισκέπτες του ιστότοπου, στους συνεργάτες της, καθώς και στους εργαζομένους της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, από μόνο ή από κοινού με άλλα  καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ενδεικτικά, συλλέγει, ελέγχει, διατηρεί και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικά αρχεία. Εδώ ακολουθεί ενημέρωση για το ποια εταιρεία του ομίλου CROMAR είναι αυτοτελώς Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων σας ανάλογα με το αν συναλλάσσεστε απευθείας με την CROMAR και ανάλογα με την ιδιότητα/ επαγγελματική άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που έρχεται σε επαφή με την CROMAR για λογαριασμό σας.

α) Εφόσον ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που έρχεται σε επαφή με την CROMAR για λογαριασμό σας είναι μεσίτης ασφαλίσεων (όπως η ιδιότητα αυτή ορίζεται στον Ν. 4583/2018 περί την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων) ή εφόσον συμβάλλεστε απευθείας με αυτήν, Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων σας θα είναι η Εταιρεία «CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη A.E.» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Αγ. Κωνσταντίνου 17 και Αγ. Αναργύρων, ΤΚ 15124, με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 68768603000 και

β) Εφόσον ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που έρχεται σε επαφή με την CROMAR για λογαριασμό σας είναι πράκτορας ασφαλίσεων (όπως η ιδιότητα αυτή ορίζεται από στον ίδιο ως άνω νόμο) ή εφόσον συμβάλλεσθε απευθείας με αυτήν, Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων σας θα είναι η Εταιρεία «CROMAR Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Αγ. Κωνσταντίνου 17 και Αγ. Αναργύρων, ΤΚ 15124, με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 149475603000.

Ειδικά για την επίσκεψή σας σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο, Υπεύθυνες Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι από κοινού και οι δύο ως άνω εταιρείες.

Εφόσον έχετε συνάψει εργασιακή σχέση με μία από τις παραπάνω εταιρείες, Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η εταιρεία με την οπαία συνάψατε τη σύμβαση εργασίας.

Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία τους;
Προσωπικό Δεδομένο είναι κάθε πληροφορία που προσδιορίζει, έμμεσα ή άμεσα, την ταυτότητά σας ως φυσικό πρόσωπο και σχετίζεται με εσάς ή με άλλα πρόσωπα (όπως πρόσωπα εξαρτώμενα από εσάς). Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται κάθε πράξη ή πράξεις που γίνεται με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. υπολογιστές) όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η αποθήκευση, η οργάνωση, η μεταβολή κ.α. Αυτή η Πολιτική Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:
Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την CROMAR, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, μπορεί να είναι:

•    Δεδομένα Ταυτοποίησής, όπως όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ.
•    Δεδομένα Επικοινωνίας κατά τη σύναψη ασφάλισης αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της συνεργασίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ.
•    Δεδομένα Πληρωμής, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες.
•    Δεδομένα Ασφάλισης που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση, τον έλεγχο, τη σύναψη και τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, π.χ. δεδομένα για την οδηγική συμπεριφορά υποψήφιου ασφαλισμένου σε ασφάλιση αυτοκινήτου.
•    Δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες που αφορούν την υγεία (φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.).
•    Δεδομένα Διακανονισμού, δηλ. δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/ εξαγοράς/ καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά (δικαιολογητικά ή σχετιζόμενα) έγγραφα.
•    Δεδομένα Περιήγησης, σε περίπτωση που επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας δύναται να καταγραφούν πληροφορίες που σχετίζονται με την επίσκεψή σας (π.χ. διεύθυνση IP). Επίσης, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, δύναται να αποθηκευτούν cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, και την Πολιτική που εφαρμόζουμε μπορείτε να πατήσετε εδώ (να προστεθεί link για την πολιτική cookies).
•    Δεδομένα που συλλέγουμε σε περίπτωση υποβολής παραπόνου, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση αλληλογραφίας, ηλεκτρονική δ/νση,
•    Δεδομένα που συλλέγουμε από τηλεφωνικές κλήσεις προς την CROMAR, οι οποίες ηχογραφούνται και καταγράφεται ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο μας καλείτε.
•    Κατά την τυχόν είσοδό σας στα γραφεία της CROMAR η εικόνα σας καταγράφεται από κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας (CCTV) για τη λειτουργία του οποίου ενημερώνεστε εγκαίρως κατά την είσοδό σας, ενώ τηρούμε απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
•    Στις περιπτώσεις που η CROMAR ενεργεί ως εργοδότης, συλλέγουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων μας, όπως δεδομένα ταυτοποίησής (ον/μο, ημ/νία γέννησης, αριθμό αστ. ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ) δεδομένα επικοινωνίας (δ/νση αλ/φίας και ηλ. ταχ/μείου, αρ. τηλεφώνου), δεδομένα πληρωμής για την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων (τραπ. λογαριασμούς κ.α.), δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένα ειδικών κατηγοριών εφόσον αυτό απαιτείται (όπως πληροφορίες για την υγεία, τυχόν αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό κ.α.), άλλα δεδομένα που απαιτούνται από το νόμο και αρμόζουν στην εργασιακή σχέση.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν, ωστόσο, επιθυμείτε να αγοράσετε τα προϊόντα/ τις υπηρεσίες μας ή να εισέλθετε σε κάποιου είδους συμβατική σχέση με την CROMAR (σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, συνεργασία, εργασιακή σχέση) τότε θα χρειαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν επιθυμείτε να μας τα παράσχετε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τα προϊόντα/ τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε, ή να εισέλθουμε στην συμβατική σχέση που επιθυμείτε.

Από ποιες πηγές συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;
Τα προσωπικά δεδομένα τα συλλέγουμε είτε από εσάς τους ίδιους (δηλαδή τα υποκείμενα των δεδομένων) είτε από άλλες πηγές. Ενδεικτικά, οι πηγές από τις οποίες συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα είναι:

•    Από την υποβολή της αίτησης ασφάλισης, αίτησης τροποποίησης/μετατροπής/ ακύρωσης/εξαγοράς, αίτησης λήψης ασφαλιστικής παροχής, αίτησης συμμετοχής σε ομαδική ασφάλιση, αναγγελία ζημιάς.
•    Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας (μεσίτες ή πράκτορες) που ανήκουν στα διάφορα κανάλια δικτύων πωλήσεων της CROMAR καθώς και μέσω τρίτων συνεργατών μας (π.χ. τεχνικοί σύμβουλοι, πραγματογνώμονες, εκτιμητές ζημιών), από παρόχους υπηρεσιών, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους και ασφαλιστικούς πράκτορες, ερευνητές, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, επαγγελματίες υγείας, εργοδότες και λοιπούς τρίτους,
•    Ειδικά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Ειδικών Κατηγοριών, που είναι κυρίως δεδομένα υγείας, εκτός από αυτά που εσείς οι ίδιοι με τη ρητή σας συναίνεσή μας γνωστοποιείτε, μπορεί να τα συλλέξουμε μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς).
•    Από τους επισκέπτες/ χρήστες του ιστότοπού μας, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκούσια τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.
•    Από τις εφαρμογές λογισμικού που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτησή σας και από τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
•    Από προωθητικές ενέργειες για την προώθηση των προϊόντων μας, από τη συλλογή στοιχείων επικοινωνίας για σκοπούς πωλήσεων (leads), με την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσής σας για την περαιτέρω επεξεργασία τους.
•    Βάσεις δεδομένων όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου,
•    Από δημόσιες και δικαστικές αρχές.
•    Από τα συστήματα ασφαλείας των χώρων μας, όπως κάμερες ασφαλείας κλειστού κυκλώματος (CCTV).
•    Μέσω άλλων πηγών στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά τον ΓΚΠΔ.

Πριν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτο πρόσωπο, πρέπει να ενημερώσετε το άτομο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής και να πάρετε τη συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα προσωπικά του δεδομένα.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Όταν υποβάλετε στην CROMAR αίτηση ασφάλισης, μας δηλώνετε ότι θέλετε να μεταφέρετε τον κίνδυνο που έχετε επιλέξει (π.χ. αστικής ευθύνης κάθε είδους, πυρός, βοήθειας, υγείας κ.λπ.) σε μια από τις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ως ανταποκριτές τους, ως μεσίτες ή ως πράκτορες. Βάσει των πληροφοριών που μας δηλώνετε στην αίτηση ασφάλισης, εμείς θα σας εντάξουμε σε κατηγορία κινδύνων και θα υπολογίσουμε το σωστό και αναλογικό για εσάς ασφάλιστρο, υπολογίζοντας και εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν.

Επομένως, τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου και για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία αυτά συνιστά υποχρέωσή σας από τον νόμο. Είναι πιθανό η ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας έχουμε ζητήσει να θεμελιώσει δικαίωμά μας να ζητήσουμε ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία του ασφαλιστηρίου σας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Με βάση τα ανωτέρω, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα των ασφαλισμένων μας αλλά και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί μας, για περισσότερους από έναν σκοπούς και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν εύλογα θεωρούμε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιο άλλο λόγο και ο λόγος εκείνος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Ειδικότερα:

•    Για την εκτίμηση του κινδύνου με σκοπό την ανάληψη, τον καθορισμό των όρων ασφάλισης, του ασφαλίστρου και για τη σύναψη της αιτούμενης ασφαλιστικής σύμβασης, για τη διαχείριση της κατά τη διάρκεια ισχύος της, για τον έλεγχο και το διακανονισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου και την καταβολή του προβλεπόμενου στους όρους ποσού και για την πρόληψη και αποφυγή της ασφαλιστικής απάτης για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων των συναλλασσομένων και της ασφαλιστικής εταιρίας.
•    Για τις περιπτώσεις ασφαλίσεων ζωής και υγείας και για τις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (όπου απαιτείται ρητή συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων, δείτε παρακάτω στις νομικές βάσεις της επεξεργασίας).
•    Για τις περιπτώσεις αναγγελίας ζημιάς του κλάδου αυτοκινήτων και διακανονισμού αποζημιώσεων, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έρχονται σε γνώση μας λόγω ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται τρίτο φυσικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Η γνώση των δεδομένων αυτών από την CROMAR είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημα για αποζημίωση. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αν ως τρίτος/η δεν συναινέσετε στην επεξεργασία ή εναντιωθείτε πριν ολοκληρωθεί ο διακανονισμός του αιτήματός σας, δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος της διαδικασίας αποζημίωσης.
•    Για τη συμμόρφωση της CROMAR με υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία όπως τη φορολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, τους Καταλόγους Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και της Ε.Ε., τη νομοθεσία για την ανταλλαγή στοιχείων Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών για κατοίκους ΗΠΑ Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), τη νομοθεσία για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών μεταξύ χωρών ΟΟΣΑ και μεταξύ κρατών- μελών της ΕΕ (Common Reporting Standards). Για την ικανοποίηση αιτήματος από δημόσιες/ δικαστικές ή ανεξάρτητες αρχές, όπως η Εποπτεύουσα Αρχή κλπ.
•    Για τη διαχείριση ενός αιτήματος ή παραπόνου.
•    Για τη διεξαγωγή ενεργειών marketing, ερευνών αγοράς που η CROMAR δύναται να πραγματοποιήσει για τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών από την ποιότητα των υπηρεσιών της, καθώς και την εμπορική προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της.
•    Για τη διαχείριση αιτήματος συνεργασίας/πρόσληψης σε θέση εργασίας στην Εταιρεία μας.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία;

Ανάλογα με το είδος και τον σκοπό της, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να στηρίζεται σε μία από τις παρακάτω νομικές βάσεις. Διευκρινίζουμε ότι οι βάσεις αυτές μπορεί να ισχύουν εναλλακτικά και η CROMAR μπορεί να βασιστεί, ανάλογα με τη περίπτωση, μόνο σε κάποια ή κάποιες από αυτές και όχι κατ’ ανάγκη σε όλες.

•    Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης.
•    Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη ρητή σας συγκατάθεση, μετά από ειδική ενημέρωσή σας. Η εν λόγω νομική βάση ισχύει ιδίως όταν καλείστε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας όπως είναι τα δεδομένα υγείας.
•    Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
•    Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της CROMAR με νόμιμες υποχρεώσεις.
•    Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της CROMAR με υποχρεώσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
•    Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της CROMAR και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της.
•    Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της CROMAR να περιορίζει φαινόμενα εξαπάτησης προς όφελος των καλόπιστων ασφαλισμένων και της ασφαλιστικής πίστης γενικά.
•    Στις περιπτώσεις που η CROMAR ενεργεί ως εργοδότης, η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου να εργαστεί στην CROMAR και/ή για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών της.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: dpo@cromar.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8028946 ή με fax στο 210 8029055

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:
•    Να επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
•    Να σας αποστέλλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
•    Να αξιολογούμε προτάσεις ασφάλισης και να παρέχουμε υπηρεσίες ασφάλισης και υποστήριξης.
•    Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ποιότητα υπηρεσιών, εκπαίδευση και ασφάλεια.
•    Να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε εγκλήματα που σχετίζονται με απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, να αναλύουμε και διαχειριζόμαστε τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.
•    Να διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ικανοποίησης πελατών.
•    Να διευκολύνουμε τη λειτουργικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
•    Να επιλαμβανόμαστε της διαχείρισης παραπόνων και αιτήσεων για πρόσβαση σε δεδομένα ή διόρθωση.
•    Να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές.
•    Να προστατεύουμε τις λειτουργίες της επιχείρησής μας και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της CROMAR που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας, όπως το τμήμα ανάληψης κινδύνων (underwriting), το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, τo τμήμα εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ.

Τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία διατηρούμε συμβάσεις, με σκοπό την ορθή και σύμφωνη με τους όρους του συμβολαίου σας διαχείριση και αποζημίωσή σας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημιάς.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι για δικό τους όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Η CROMAR δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η CROMAR δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες ή για ερευνητικούς σκοπούς.

Διεθνής Διαβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών.
Λόγω της δραστηριότητάς μας ως Ανταποκριτές των Lloyd’s του Λονδίνου, για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυνάμει του αρ. 45 του ΓΚΠΔ, ύστερα από την αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την από 28.06.2021 Απόφαση Επάρκειας για το Ην. Βασίλειο επιτρέποντας την ελεύθερη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Ην. Βασίλειο, αναγνωρίζοντας ότι υφίσταται εκεί νομοθεσία και μέτρα προστασίας αντίστοιχου εύρους και επιπέδου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων.
Η CROMAR θα λάβει όλα τα ενδεδειγμένα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, που συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους περί απορρήτου και ασφαλείας προσωπικών δεδομένων. Όταν η CROMAR παρέχει προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων της σε πάροχο υπηρεσιών για τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο πάροχος θα επιλέγεται προσεκτικά και θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Εάν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι η επαφή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε ειδοποιείστε τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων.
Η CROMAR προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα της αποκλειστικά σε συνεργαζόμενους διαμεσολαβητές, που κατέχουν ειδικό κωδικό συνεργάτη και που ενεργούν για λογαριασμό των πελατών τους, καθώς και τη δυνατότητα να εκδίδουν συγκεκριμένου τύπου συμβόλαια του κλάδου ατυχήματος μέσω της πλατφόρμας απευθείας έκδοσης των συγκεκριμένων συμβολαίων. Το ασφάλιστρο και οι προϋποθέσεις έκδοσης των συμβολαίων αυτών είναι προκαθορισμένες και γνωστές εκ των προτέρων. Εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις το συμβόλαιο εκδίδεται. Στις περιπτώσεις αυτές τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων παρέχουν τη ρητή τους συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και με σκοπό την σύναψη ασφάλισης. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία είναι αναγκαία προκειμένου να εντάξουμε τον κίνδυνο στη συγκεκριμένη ομάδα κινδύνων, για να υπολογίσουμε την ένταση των ζημιών που μπορεί να επιφέρει ο κίνδυνος, και προκειμένου η έκδοση του συμβολαίου να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ακρίβεια και συνέπεια. Πραγματοποιούμε τακτικούς ελέγχους με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλμάτων κατά την επεξεργασία.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης ενδέχεται να διενεργήσουμε ελέγχους κάνοντας χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών, με σκοπό την αποφυγή ασφαλιστικής εξαπάτησης, τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την αποφυγή του ξεπλύματος χρήματος και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και με σκοπό την αποφυγή παραβίασης οδηγιών περί διεθνών κυρώσεων (sanctions). Δικαιούστε να διατυπώσετε την άποψή σας επί απόφασης που ελήφθη βάσει της ως άνω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, να την αμφισβητήσετε και να ζητήσετε την παρέμβαση από αρμόδιο υπάλληλο. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για τα περαιτέρω δικαιώματά σας, δείτε αμέσως παρακάτω.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας.
Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν. Συγκεκριμένα, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:

•    Το δικαίωμα πρόσβασης για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και ποιοι οι τυχόν αποδέκτες τους.
•    Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών στα δεδομένα σας.
•    Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και ότι ενδέχεται να μην μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται ανωτέρω.
•    Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.  Πρέπει να γνωρίζετε ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και ότι ενδέχεται να μην μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται ανωτέρω.
•    Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
•    Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (στο δικαίωμα εναντίωσης συμπεριλαμβάνεται και η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ).
•    Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της ασφαλιστικής σας σύμβασης και στη μη κάλυψή σας, δεδομένου ότι μία ασφαλιστική σύμβαση δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ασφαλισμένου προσώπου.
•    Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της CROMAR από Ανήλικους
Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, και ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μας.

Χρήση cookies
Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies (link για τα πολιτική cookies).

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή τακτικά και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να επιφέρουμε αλλαγές οποτεδήποτε ώστε να λάβουμε υπόψη μας αλλαγές την επιχειρηματικής μας δραστηριότητα και στις νόμιμες απαιτήσεις. Θα αναρτήσουμε τις ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας.