Όροι Χρήσης Πληρωμών OnLine

Συνοπτική Παρουσίαση Υπηρεσίας Πληρωμών Secure Checkout

Η Cromar παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στα δίκτυα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω των εταιριών:

α) «CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη A.E.» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Αγ. Κωνσταντίνου 17 και Αγ. Αναργύρων, ΤΚ 15124, με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 68768603000 και β) «CROMAR Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Αγ. Κωνσταντίνου 17 και Αγ. Αναργύρων, ΤΚ 15124, με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 149475603000.

Η Cromar δημιούργησε και παρέχει στους ασφαλισμένους την υπηρεσία Secure Checkout της οποίας η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι https://checkout.cromar.gr
Μέσω αυτής της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα σε συναλλασσόμενους (φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) να διενεργούν ηλεκτρονικές πληρωμές με χρέωση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας (Credit / Debit Card), MasterCard, Visa, AMEX, Maestro και προπληρωμένης κάρτας των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους.

Παρακάτω αναφέρονται οι Όροι & Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της  υπηρεσίας Secure Checkout για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών και είναι διαθέσιμοι σε ευδιάκριτο σημείο στους χρήστες μέσω ειδικού συνδέσμου (link) που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Cromar
(https://checkout.cromar.gr).

Η χρήση της Υπηρεσίας προϋποθέτει την εκ μέρους των χρηστών ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ SECURE CHECKOUT – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
H χρήση της υπηρεσίας Secure Checkout και η διενέργεια των συναλλαγών πραγματοποιείται χωρίς εγγραφή του χρήστη με χρήση κωδικών. Ο χρήστης κατά την είσοδό του στην υπηρεσία Secure Checkout συμπληρώνει τον κωδικό πληρωμής που αναφέρεται στο Ειδοποιητήριο Πληρωμής του ασφαλιστηρίου συμβόλαίου του προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων.

Ο χρήστης δηλώνει μέσω σχετικής επιλογής ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνει στον διαδικτυακό τόπο https://checkout.cromar.gr είναι προσωπικά και σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης θα έχει τις νομικές κυρώσεις που εκάστοτε ισχύουν.

Σε περίπτωση που δεν επιλέξει την παραπάνω δήλωση, δε δύναται να προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας Secure Checkout. Επίσης, ο ίδιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη χρήση της Υπηρεσίας, καθώς και από τη χρήση της Υπηρεσίας για τη διενέργεια πληρωμών για λογαριασμό τρίτων επί πληρωμή ή κατ’ επάγγελμα και γενικά αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση του συστήματος σύμφωνα με το Νόμο και τα χρηστά ήθη.

Επίσης, δηλώνει μέσω σχετικής επιλογής ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει την παραπάνω δήλωση, δε δύναται να προχωρήσει σε πληρωμή.

Η πληρωμή των ασφαλίστρων πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (Credit / Debit Card) Master Card, VISA, AMEX, Maestro ή προπληρωμένης κάρτας μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της Alpha Bank.

Ο χρήστης ενημερώνεται στην οθόνη του για την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής και εν συνεχεία λαμβάνει email επιβεβαίωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε τη συναλλαγή που πραγματοποιήσατε μέσω της υπηρεσίας Secure Checkout, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Εισπράξεων της Cromar στο email: collections@cromar.gr συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο ανάκλησης. Το αίτημά σας θα αξιολογηθεί και εφόσον εγκριθεί, θα προχωρήσουμε σε αντιλογισμό σε συνεργασία με την τράπεζά σας.

Δικαιούστε επιστροφή χρημάτων (ολική ή μερική) εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από τους όρους του συμβολαίου σας. Σε αυτή την περίπτωση, εκπρόσωπος του ομίλου μας θα σας ενημερώσει για τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου https://checkout.cromar.gr εξυπηρετούν μόνο τον σκοπό παροχής της αιτούμενης Yπηρεσίας και θεωρούνται εμπιστευτικά. Η διαχείριση και η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν, ενώ δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ
Η χρήση της Υπηρεσίας πραγματοποιείται από τον χρήστη άνευ χρέωσης.
Η χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του χρήστη ενδέχεται να υποστεί επιβαρύνσεις σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας έκδοσής της.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ CROMAR

Ο διαδικτυακός τόπος της Υπηρεσίας δεν αποτελεί  ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση, αλλά μόνον για την εξόφληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων πελατών της εταιρίας.

Ο χρήστης κατά την επίσκεψή του στο δικτυακό τόπο https://checkout.cromar.gr οφείλει να ενεργεί κάθε πράξη και να αξιολογεί κάθε πληροφορία κατά την ιδιωτική του βούληση, αποκλειόμενης οποιαδήποτε ευθύνης της Cromar. Οι ανωτέρω πληροφορίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη που παρέχεται στο συναλλασσόμενο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, δεν αποτελούν άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα.

Η Cromar επιμελείται την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας, μη ευθυνόμενη σε περίπτωση που σημειωθεί οιαδήποτε διακοπή, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Η Cromar δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση της πληρωμής, η οποία σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την έγκριση της συναλλαγής από την Τράπεζα έκδοσης της εκάστοτε κάρτας που θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης.  Επίσης δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρουν ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του χρήστη της Υπηρεσίας, η οποία προκαλείται από ιό.

Η Cromar μεριμνεί για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου, η διαθεσιμότητά του όμως ενδέχεται να  επηρεάζεται από άλλες αιτίες όπως π.χ. από τον εξοπλισμό των επισκεπτών/ χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών.

Η Cromar διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είτε για λόγους συντήρησης, μεταβολής του περιεχομένου του, αναβάθμισης, για ζήτημα ασφάλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.) που δηλώνουν οι χρήστες της Υπηρεσίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς το σκοπό της διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών πληρωμών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους.

Η Cromar λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Cromar δηλώνει ρητά ότι τα ως άνω προσωπικά στοιχεία των χρηστών, δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. β του Ν.2472/1997.

Εξαίρεση στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Cromar αποτελεί μόνο η περίπτωση διερεύνησης και εντοπισμού περιπτώσεων απάτης στον τομέα των πληρωμών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.2472/97, όπως ισχύει.

Η χρήση της υπηρεσίας Secure Checkout συνεπάγεται την παροχή της συγκατάθεσης του χρήστη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που δηλώνει στον διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας από τα ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη της Cromar, καθώς και για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της διασφάλισης της δυνατότητας επικοινωνίας του χρήστη με διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας και τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών που διενεργούνται μέσω αυτού.

Περιπτώσεις όπως διακοπή της λειτουργικότητας του διαδικτυακού τόπου, έλλειψη ποιότητας των υπηρεσιών, αδυναμία πρόσβασης των χρηστών, τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στον επισκέπτη/χρήστη κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, καθώς και ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος, κατά τη διάρκεια της χρήσης του δικτυακού τόπου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να στοιχειοθετήσουν οποιαδήποτε ευθύνη από την πλευρά της Cromar.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης της Υπηρεσίας οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια ώστε οι σχετικές καταχωρήσεις του να είναι πλήρεις, ακριβείς και σαφείς. Η Cromar δεν ευθύνεται για την καταχώριση λανθασμένων στοιχείων από τον χρήστη ο οποίος είναι και ο μόνος που ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και το νόμιμο χαρακτήρα αυτών των καταχωρήσεων.

Ο χρήστης οφείλει επίσης να ακολουθεί τους κανόνες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά και πράξη κατά την χρήση του δικτυακού τόπου.

Σε διαφορετική περίπτωση  ο χρήστης ευθύνεται απεριόριστα για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην Cromar ή σε τρίτο από την παράνομη και μη προσήκουσα χρήση του δικτυακού τόπου, εκ μέρους του. Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Cromar ή κατά οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που απορρέει από κάθε μορφής παράβαση του επισκέπτη/ χρήστη, αυτός υποχρεούται να παρέμβει στη σχετική διαδικασία και να αποζημιώσει την Cromar και τις εταιρείες αυτού σε περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτές υποχρεωθεί σε καταβολή.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, για δε την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή την σύμβαση αυτή, την ισχύ της, την ερμηνεία της και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Εάν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η Cromar δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους προβαίνοντας σε αναθεωρημένη έκδοση αυτών, με γνωστοποίηση της αλλαγής μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι εκάστοτε νέοι όροι γίνονται αποδεκτοί από τον χρήστη της υπηρεσίας κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην Συνοπτική Παρουσίαση της υπηρεσίας.

Κάρτες που εξυπηρετεί η υπηρεσία Secure Checkout