lloyds
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την CROMAR και τους εργαζομένους της, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων της, των συνεργατών της και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρία αποτελούν βασική προτεραιότητα. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η CROMAR συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον Ν. 4624/2019 καθώς και με κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή περιστατικών κλοπής, απώλειας και διαρροής προσωπικών δεδομένων.

H παρούσα πολιτική περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται. Παρακάτω ακολουθεί ενημέρωση για το ποια εταιρεία του ομίλου εταιρειών CROMAR είναι αυτοτελώς Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων σας (ανάλογα με την ιδιότητα / επαγγελματική άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που έρχεται σε επαφή με την CROMAR).

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και οι πηγές συλλογής τους;

Τα «Προσωπικά Δεδομένα» είναι πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας και σχετίζονται με εσάς ή με άλλα πρόσωπα (όπως πρόσωπα εξαρτώμενα από εσάς). Αυτή η Πολιτική Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από διάφορες πηγές όπως:

• αιτήσεις ασφάλισης, αιτήσεις αποζημίωσης, ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμβάσεις οιασδήποτε φύσης,

• τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων επικοινωνιών, ηλεκτρονική υποβολή ή έντυπη αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων,

• παρόχους υπηρεσιών, μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικών πρακτόρων, ερευνητών, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, επαγγελματιών υγείας, εργοδοτών και λοιπών τρίτων,

• Δημοσίων και δικαστικών αρχών,

• Βάσεων δεδομένων όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου,

• την ιστοσελίδα μας (www.cromar.gr),

• τις εφαρμογές λογισμικού που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτησή σας,

• τις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης,

• και μέσω άλλων πηγών στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016.

Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής και να λάβετε τη συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά του Δεδομένα.

Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων;

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των δεδομένων σας, ανάλογα με την ιδιότητα / επαγγελματική άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που έρχεται σε επαφή με την CROMAR, θα είναι: α) η Εταιρεία «CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη A.E.» εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Αγ. Κωνσταντίνου 17 και Αγ. Αναργύρων, ΤΚ 15124, με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 68768603000, β) η Εταιρεία «CROMAR Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Αγ. Κωνσταντίνου 17 και Αγ. Αναργύρων, ΤΚ 15124, με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 149475603000

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: dpo@cromar.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8028946 ή με fax στο 210 8029055

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για:

• Να επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

• Να σας αποστέλλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μας.

• Να αξιολογούμε προτάσεις ασφάλισης και να παρέχουμε υπηρεσίες ασφάλισης και υποστήριξης.

• Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ποιότητα υπηρεσιών, εκπαίδευση και ασφάλεια.

• Να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε εγκλήματα που σχετίζονται με απάτες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, να αναλύουμε και διαχειριζόμαστε τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

• Να διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ικανοποίησης πελατών.

• Να διευκολύνουμε τη λειτουργικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Να επιλαμβανόμαστε της διαχείρισης παραπόνων και αιτήσεων για πρόσβαση σε δεδομένα ή διόρθωση.

• Να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές.

• Να προστατεύουμε τις λειτουργίες της επιχείρησής μας και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της εταιρείας μας που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας όπως: το τμήμα ανάληψης κινδύνων (underwriting), το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, τo τμήμα εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ.

Τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία διατηρούμε συμβάσεις για την ορθή και βάσει των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων διαχείριση και αποζημίωσή των ασφαλισμένων μας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημιάς. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Η CROMAR δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής.Η CROMAR δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες ή για ερευνητικούς σκοπούς.

Διεθνής Μεταβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών

Λόγω της δραστηριότητάς μας ως Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Οι εταιρείες CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη AE και CROMAR Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης θα λάβουν κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, που συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους περί απορρήτου και ασφαλείας προσωπικών δεδομένων. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων ότι είναι 100% ασφαλής η μεταβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων. Εάν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι η επαφή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν αισθάνεστε ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια οιασδήποτε Προσωπικής σας Πληροφορίας που ενδεχομένως έχετε μαζί μας), παρακαλούμε ειδοποιείστε τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Εταιριών μας.

Όταν οι εταιρείες CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη AE και CROMAR Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης παρέχουν προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων της σε πάροχο υπηρεσιών για τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο πάροχος θα επιλέγεται προσεκτικά και θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν. Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:

• Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.

• Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

• Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων.

• Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ.

• Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

• Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της CROMAR από Ανήλικους

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, και ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μας.

Χρήση cookies

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies (http://cromar.gr/pages.php?p_id=162).

Aλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή τακτικά και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να επιφέρουμε αλλαγές οποτεδήποτε ώστε να λάβουμε υπόψη μας αλλαγές την επιχειρηματικής μας δραστηριότητα και στις νόμιμες απαιτήσεις. Θα αναρτήσουμε τις ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας.

Συνημμένα
Πολιτική ΠροστασίαςΠολιτική Προστασίας
Τα νέα μας

Secure Toolbox – Πρόσβαση Συνεργατών

Secure Checkout Πληρώστε Εύκολα & με Ασφάλεια

Ανταποκριτές των Lloyd's


Σας ενημερώνουμε ότι στο site μας δεν χρησιμοποιούνται cookies.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με cookies, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσεως-Cookies. Αποδοχή